Uppdaterad Hamnordning 2017-03-13

Allmänt

Stallarholmens Båtklubb är en ideell förening som baserar sin verksamhet på frivilliga arbetsinsatser. Denna hamnordning reglerar förhållandena vid klubbens hamnområden på Strandvägen och vid Östa, samt medlems skyldigheter gentemot klubben.

Det åligger medlem att genom sitt uppträdande bidra till den allmänna trevnaden och ordningen, bl.a. genom att hålla rent och snyggt vid sin bryggplats samt runt sin vinteruppläggningsplats.

Det åvilar medlem att uppdatera klubben med aktuella adress- och kontaktuppgifter samt ta del av klubbens information via skrift och mail.

 

Nycklar

För tillträde till klubbens låsta utrymmen, inkl. Hagskär, och till bryggan vid Östa fordras nycklar, vilka erhålls hos kassören mot depositionsavgift. Upphör medlemskapet, ska nycklarna omgående återlämnas till kassören, varvid depositionsavgiften återbetalas.

 

Bryggplats och vinteruppläggningsplats

Bryggplats och uppläggningsplats inom klubbens två hamnområden upplåts endast för medlemmars båtar. Medlem som önskar båtplats vid brygga anmäler detta till hamnkaptenen, som tilldelar medlemmen en för båtens storlek lämplig plats, så snart en sådan är ledig, under förutsättning att ingen annan med samma behov står före i kölistan. Medlem som har tilldelats båtplats eller vinteruppläggningsplats behöver inte ansöka på nytt nästkommande år om behovet kvarstår. Nytt önskemål om, eller upphört behov av, uppläggningsplats ska anmälas till hamnkaptenen senast den dag höstmötet avhålls.

Tilldelad plats är inte personlig och hamnkaptenen äger rätt att omdisponera platserna om så behövs. Båtplatsen får inte säljas, hyras ut, lånas ut eller överlåtas av medlem till annan båtägare vid sidan om kön.

Medlem som inte avser nyttja tilldelad bryggplats under kommande säsong, men inte vill säga upp platsen, ska omgående, och senast den 1 april anmäla detta till hamnkaptenen. Detsamma gäller önskemål om byte till annan båtplats eller uppsägning.

Om förhyrd båtplats inte nyttjats av medlem senast den 1:a juni innevarande år, har styrelsen, efter underrättelse till denne, rätt att under resterande del av säsongen hyra ut platsen till medlem på kölistan som har en för aktuell båtplats lämplig båt. Om det finns särskilda skäl till att medlem inte nyttjat sin plats senast 1:a juni, kan dispens lämnas av styrelsen.

För hantering av båtar inom klubbens område gäller att ägaren är registrerad medlem med till fullo betalt medlemskap. För sjösättningsramp gäller särskilda bestämmelser. Hamnkaptenen beviljar och anvisar plats för uppställning. Båt som ligger kvar i sjön året runt måste bottenbesiktas minst vart femte år, för att nyttja bryggplats på klubben.

 

Försäkring

Båt som är förtöjd, upplagd eller hanteras inom klubbens hamnområden, måste ovillkorligen ha gällande ansvarsförsäkring (gäller ej småbåtsrampen). Försäkringsbevis skall kunna uppvisas på begäran av hamnkaptenen eller styrelseledamot. Beviset ska medtagas vid sjösättning/upptagning.

 

Förtöjning

Förtöjning av båt vid klubbens anläggningar ska ske enligt försäkringsbolagens normer. Hamnkaptenen kontrollerar att detta efterlevs. Senast en vecka efter upptagningen ska platsinnehavaren ombesörja att förtöjningsgods på bryggor, bommar och bojar avlägsnas.

Uppläggning

Båtägaren ansvarar för att pallningsvirke, stöttor, vaggor och båtvagnar håller ett sådant skick att risk för skador på människor eller omkringliggande båtar inte uppstår. Upplagd båt eller pallning ska vara märkt med ägarens namn och telefonnummer. Stegar och andra föremål som kan användas för att ta sig upp i egen eller annans båt, ska låsas fast vid egen båt eller tas med hem när båtägaren inte befinner sig vid båten.

Senast dagen efter sjösättning ska täcknings- och pallningsmaterial buntas, placeras på därför anvisad plats och området där båten stått städas. Inget material eller båtvagnar får lämnas på Östaområdet under sommarperioden. Båtägare som inte tar hand om sitt material får vara beredd på att detta kan komma att slängas.

Båtar få ej vara uppställda på klubbens mark under tiden 1 juni – 14 september, Båt på Östaområdet kan, då synnerliga skäl föreligger, meddelas särskilt tillstånd av hamnkaptenen att hyra uppställningsplats under sommarmånaderna. Taxan är då samma som för vinterplats.

Klubben lyfter normalt båtar med deplacement upp till 9 ton, För hantering av tyngre båt fattas individuellt beslut av hamnkapten, slipförman och ev. styrelsen.

 

El och värmare

Elutrustning får användas för båtens rustning vår och höst, och ska kopplas bort när båten lämnas utan uppsikt. Behov av el i större utsträckning t.ex. frostvakt, strömbildare och alla typer av värmare under annan tid, ska anmälas till hamnkaptenen, för dennes bedömning om särskild elmätare ska anslutas för ev. extradebitering, samt bedömning av nätbelastning och säkerhetsaspekter. El och bränsledriven värmare får av brandsäkerhetsskäl inte köras utan uppsikt på uppläggningsplatsen. Överträdelse beivras.

 

Sopor och miljöfarligt avfall

Soptunnor för medlemmarnas sopor finns vid klubbhuset på Strandvägen. Medlem ansvarar själv för omhändertagande av spillolja, oljefilter, glykol, batterier och annat miljöfarligt avfall från sin båt och för att detta lämnas till en miljö-/återvinningsstation.

 

Sjösättning resp. upptagning

Sjösättning och upptagning på Strandvägen sker gemensamt på av styrelsen meddelade dagar, resp. på Östaområdet i möjligaste mån enligt medlemmens eget önskemål. Medlem som har för avsikt att nyttja klubbens mark för att, med egen utrustning, ta upp eller sjösätta båt, ska anmäla detta till hamnkapten eller styrelserepresentant, som då informerar om förutsättningarna (gäller ej småbåtsrampen).

 

Arbetsplikt

Medlem som disponerar bryggplats eller vinteruppläggningsplats har arbetsplikt som gäller under hela verksamhetsåret. Plikten kan väljas bort medelst arbetsbefrielseavgift. Styrelsen presenterar inför varje säsong ett antal arbetsuppgifter som ska utföras. Målet är att medlem i så stor utsträckning som möjligt aktivt ska kunna påverka valet av arbetstillfälle och typ av arbete. Se även under sanktioner nedan. Medlem som disponerar bryggplats har vaktplikt en natt under sommarsäsongen, tidpunkt fastställs utifrån personliga önskemål.

 

Sanktioner

Den som inte respekterar dessa för hamn- och uppläggningsplatser föreskrivna regler, kan efter beslut av styrelsen fråntas sin brygg-/kajplats och/eller nekas uppläggningsplats för kommande säsong.

För medlem som inte fullgör sina skyldigheter avseende arbetsplikt, utgår extradebitering med ett vid senaste årsmöte fastställt belopp. Om medlem med arbetsplikt, utan giltig orsak, vid upprepade tillfällen uteblir från tilldelade arbetstillfällen, kan sanktion enligt första stycket eller uteslutning aktualiseras.

404